Životné prostredie

Na rok 2015 si spoločnosť stanovila 56 environmentálnych cieľov v celkovej hodnote 34 082 tisíc eur, zámerom ktorých je sústavné zlepšovanie environmentálneho správania sa spoločnosti. Z toho 20 cieľov v sume 31 175 tisíc eur bolo úspešne dokončených, 20 cieľov v sume 2 864 tisíc eur je realizovaných priebežne, 4 ciele sú v omeškaní a plnenie 12 cieľov bolo presunuté na nový termín.

Ochrana ovzdušia

Úspora skleníkového plynu oxidu uhličitého v množstve 42 250 ton sa dosiahla náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou vo fluidných kotloch v Elektrárňach Nováky 12 139 ton a v Elektrárňach Vojany 30 111 ton, ktoré dodali do energetickej sústavy Slovenska 9 % elektriny vyrobenej z drevnej štiepky.

Produkcia emisií do ovzdušia zo zariadení Slovenských elektrární (t)
Emisie SO2 (t)

Od roku 2006 Slovenské elektrárne, a.s., zabezpečujú kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia v okolí Elektrární Nováky a Elektrární Vojany. Automatické monitorovacie stanice (AMS) v obci Oslany (región Nováky) a obci Leles (región Vojany) trvalo monitorujú hodnoty PM10 (prachové častice), SO2, NOX.

Namerané hodnoty sú nepretržite poskytované príslušným okresným úradom v Prievidzi, v Michalovciach a Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave. Namerané hodnoty sú nižšie ako limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie.

Automatická monitorovacia stanica Oslany (μg.m-3)
Automatická monitorovacia stanica Leles (μg.m-3)

Objektívnym ukazovateľom stavu znečisťovania ovzdušia pri dodávke elektriny zo zdrojov Slovenských elektrární sú množstvá emisií škodlivín prepočítané na celkovú dodanú elektrinu do elektrizačnej sústavy SR. Špecifické merné emisie CO2 boli v roku 2015 vyššie ako v predchádzajúcom roku, a to najmä kvôli mierne nižšej výrobe elektriny v jadrových a vodných elektrárňach, ako aj v súvislosti s prevzatím Vodných elektrární Gabčíkovo štátom.

Overené emisie CO2 (kt)
Špecifické emisie CO2 (g/kWh)

Ochrana vôd

Spotreba pitnej vody v spoločnosti má klesajúcu tendenciu, medziročná úspora predstavuje 12,1%. V roku 2015 pokračoval v rámci Slovenských elektrární priaznivý trend v spotrebe technologickej a chladiacej vody pre výrobu elektriny a tepla. Zníženie o 1,3% oproti roku 2014 je odrazom celkových úsporných opatrení, ako aj snahou prevádzkovať technologické zariadenia s čo najnižšími vstupnými nákladmi.

Spotreba pitnej vody v rokoch 2010 – 2015 v tis. m3
Spotreba technologickej a chladiacej vody v mil. m3

Produkcia odpadov

Nárast produkcie ostatných a nebezpečných odpadov v roku 2015 súvisí s vyššou produkciou technologických odpadov zo spaľovacích procesov tepelných elektrární, s rekonštrukciou blokov č. 1 a 2 ENO B v Elektrárňach Nováky a prípravou zakonzervovaného systému potrubí pre účely spustenia 3. a 4. bloku AE Mochovce.

Ostatný odpad (kt)
Nebezpečný odpad (kt)

Časť technologických odpadov – popol, škvara, energosadrovec v Elektrárňach Nováky, kaly z chemickej úpravy vody v AE Bohunice, ktoré spĺňajú podmienky zákona o odpadoch, sú vedľajším produktom, nie odpadom.

Vedľajšie produkty odobraté externými odberateľmi boli využité najmä:
  • na výrobu betónu, cementu, pórobetónu, tehlových výrobkov: 194 867 ton

  • na vyplnenie vyťažených banských priestorov: 5 541 ton

  • na reguláciu kyslosti pôdy: 9 224 ton

Komunikačné a vzdelávacie aktivity medzi zamestnancami majú pozitívny vplyv na rastúci trend vyseparovaných zložiek odpadu (sklo, papier, plasty) vo všetkých závodoch spoločnosti.

Čítať ďalej