Zainteresované strany

List generálneho riaditeľa

Vážení akcionári, zamestnanci a partneri,

je mi potešením aj tento rok Vám predstaviť Výročnú správu spoločnosti Slovenské elektrárne. Pracujem v tejto spoločnosti na rôznych pozíciách viac ako desať rokov a jedna vec, na ktorú som bol vždy hrdý, je skutočnosť, že je postavená na energii a zápale jej zamestnancov, mnohých oddaných odborníkov na všetkých úrovniach, ktorí chcú dosahovať výnimočnosť vo všetkom, čo robia. Vďaka ich neustálemu úsiliu sa spoločnosti podarilo potvrdiť vynikajúce výsledky, čím zmiernila zhoršujúci sa vývoj na trhoch a prekonala viacero výziev minulého roka.

Slovenské elektrárne vyrobili takmer 77 percent svojej celkovej produkcie z jadra, spoľahlivého, bezpečného a nízkouhlíkového zdroja elektriny, ktorý je základným kameňom súčasnosti a budúcnosti tejto spoločnosti, najmä ak vezmeme do úvahy projekt stavby tretieho a štvrtého bloku elektrární Mochovce. Preto som obzvlášť potešený, že naša prevádzka ostala na svetovej úrovni, čo dokazujú kľúčové medzinárodné jadrové porovnania. Klasické elektrárne taktiež prekonali viaceré očakávania, pokračovali v rozsiahlej optimalizácii a úspešne dokončili dôležité investície.

Situácia na energetických trhoch sa v roku 2015 žiaľ nezlepšila, naopak, veľkoobchodné ceny elektriny pokračovali počas roka v poklese a stanovili nové, bezprecedentné negatívne rekordy. V dôsledku toho náš čistý zisk poklesol medziročne o 86 percent na 24 miliónov eur. Dnešné trhové podmienky nie sú dočasnou krízou, ale skôr trvalým stavom, ktorý núti všetkých energetických hráčov v Európe prispôsobiť sa mu. Budeme pokračovať v našej snahe hľadať nové cesty, prehodnocovať a preskúmavať všetky aspekty našej prevádzky a riadenia, ako sme to úspešne robili aj v minulosti.

Takáto schopnosť inovácie a neustáleho zlepšovania nám umožnila byť už niekoľko rokov najväčším investorom v krajine, s veľkým náskokom prekonávajúc akúkoľvek inú spoločnosť na Slovensku. Vytvárali sme pracovné príležitosti, podporili rast slovenskej ekonomiky a do štátneho rozpočtu prispeli priamo aj nepriamo stovkami miliónov eur. Vyrobili sme elektrinu pre milióny domácností a podniky, energiu, ktorá je na 90% bez CO2, šetriac milióny ton skleníkových plynov spôsobujúcich otepľovanie klímy. Iba samotný projekt dostavby elektrární Mochovce vytvára viac ako desaťtisíc pracovných miest a prináša ekonomike mnohé ďalšie benefity. Pokračovali sme v investíciách napriek zhoršujúcej sa trhovej situácii, bez akýchkoľvek štátnych dotácií alebo garancií, bez dopadu na ceny elektriny pre našich zákazníkov. V roku 2015 sme dosiahli viaceré dôležité míľniky a vstúpili do poslednej fázy projektu.

Slovenské elektrárne boli aj naďalej odvetvovým lídrom v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, bohužiaľ, po mnohých rokoch vynikajúcich výsledkov sme boli svedkami tragického smrteľného úrazu. Bezpečnosť bola vždy našou najvyššou prioritou a budeme pokračovať v maximálnom úsilí predchádzať takýmto udalostiam, majúc neustále na pamäti zdravie našich kolegov, dodávateľov a všetkých ostatných.

Minulý rok sa nám podarilo zvládnuť viacero mimoriadnych výziev, počas ktorých preukázali zamestnanci Slovenských elektrární obdivuhodnú odolnosť, flexibilitu a invenciu. Táto skúsenosť nás urobila silnejšími a tieto charakteristiky našej firemnej kultúry sú vynikajúcim základom pre budúci udržateľný rozvoj. Pokračovali sme v pozitívnom, konštruktívnom, otvorenom a transparentnom dialógu s mnohými našimi partnermi a zainteresovanými stranami, ktorí si zaslúžia osobitnú vďaku a uznanie. Takýto prístup je kľúčový pre prekonanie ďalších výziev a ťažkých rozhodnutí, ktoré nás čakajú.

Neustále hľadáme nové oblasti na zlepšenie a rast, optimalizujeme našu prevádzku, vytvárame nové energetické služby, zvyšujeme našu efektivitu a konkurencieschopnosť. Ak bude každý z nás prichádzať do práce každý deň s jednoduchým cieľom robiť veci lepšie, som presvedčený, že zabezpečíme úspešné fungovanie našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch.

Nicola Cotugno Nicola Cotugno

Slovenské elektrárne

Hlavnou činnosťou Slovenských elektrární je výroba a predaj elektrickej energie. Spoločnosť je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrábame a predávame teplo a poskytujeme podporné služby pre elektrizačnú sústavu.

Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4 300 MWe.

Vízia

Byť najbezpečnejším, najinovatívnejším a konkurencieschopným výrobcom energie v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

Poslanie

Bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých našich zákazníkov.

Integrovaná politika

Udržateľný rozvoj

Udržateľnosť majú Slovenské elektrárne vo svojej DNA. Je podnetom k prijímaniu rozhodnutí a identifikácii inovatívnych obchodných riešení. V konkurenčnom a neustále sa meniacom globálnom podnikateľskom prostredí udržateľnosť spoločnosti umožňuje dosahovať prosperitu tým, že jej napomáha predvídať a riadiť súčasné, ako aj budúce hospodárske, environmentálne a sociálne príležitosti a riziká so zameraním na kvalitu, inovácie a produktivitu a s cieľom vytvoriť konkurencieschopnú výhodu a dlhodobú hodnotu.

Udržateľný rozvoj nespočíva len v tvorbe správ o tom, čo daná firma vykonala, aby prispela k spoločenskej zodpovednosti. Udržateľnosť hľadí dopredu a plánuje, čo by sa dalo urobiť pre rast a zaistenie budúcnosti firmy. So zámerom uspokojiť očakávania všetkých zainteresovaných strán, zaistiť systematický prístup k riadeniu udržateľného rozvoja a jeho začlenenie do cieľov a zámerov hlavných firemných procesov, vytvoriť pridanú hodnotu v rámci i mimo organizácie. Spoločnosť vytvorila model udržateľného rozvoja, ktorý vychádza z troch hlavných pilierov:

Udržateľnosť ako obchodný model:

Jej integrácia do obchodných procesov, podpora inovácií a nových obchodných riešení, ktoré prispievajú k zníženiu ekologickej stopy, zvýšeniu bezpečnosti spolu s excelentnou výkonnosťou a vedeniu k silnej konkurencieschopnosti.

Udržateľnosť ako dialóg so zainteresovanými stranami:

Aktívna spolupráca so zainteresovanými stranami, internými ako aj externými, budovanie dlhodobého vzťahu a dôvery. Očakávania týchto strán sú podnetmi pre obchod a jeho budúcnosť.

Udržateľnosť ako firemná filantropia:

Prínos pre komunitu, podpora biodiverzity, ochrana kultúrneho dedičstva a vytváranie hodnoty pre súčasných obyvateľov a budúce generácie.

Obchodný model Dialóg so zainteresovanými stranami Firemná filantropia
Čítať ďalej