Spolupatričnosť

Slovenské elektrárne majú rozvinutý systém pre podporu spoločensky prospešných iniciatív a stratégiu, ktorú zastrešuje program Energia pre krajinu. Program má päť základných oblastí, ktoré sa zameriavajú na kultúru, šport, životné prostredie, sociálnu pomoc a vzdelanie. Celková suma na aktivity v rámci programu dosiahla v roku 2015 takmer 346 tisíc eur, do ktorej nie sú zahrnuté projekty podporené prostredníctvom asignácie dane.

Energia pre kultúru

Slovenské elektrárne dlhodobo podporujú kultúru a kultúrne dedičstvo. V roku 2015 bolo jednou z kľúčových aktivít umelecké osvetlenie pre bratislavskú Kunshalle, ktoré spoločnosť realizovala v úzkej spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Národným osvetovým centrom. Nový programovateľný systém LED osvetlenia nielen oživuje fasádu budovy, ale pomáha prepájať výstavné priestory s dôležitým verejným priestorom.

Úspešne pokračovala spolupráca so Slovenskou národnou galériou, kde Slovenské elektrárne podporili výstavu Biedermeier, ponúkajúcu návštevníkom pohľad do umeleckého obdobia prvej polovice 19. storočia.

Slovenské elektrárne opätovne podporili festival Kremnické gagy, kde sa každý rok stretávajú tí najlepší tvorcovia vtipu a humoru zo Slovenska aj zahraničia.

Energia pre šport

Slovenské elektrárne pokračovali v podpore sprievodného podujatia medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska pod názvom Energia na kolesách, do ktorého sa znova zapojili stovky amatérskych cyklistických nadšencov všetkých vekových kategórií.

Pokračovali sme v podpore tradičného populárneho podujatia Hviezdy deťom, v rámci ktorého sa spájajú vynikajúci slovenskí futbalisti a hokejisti ako Martin Škrteľ, Marián Gáborík a mnohí ďalší, aby podporili turnaj mladých športových nádejí a vyzbierali finančné prostriedky na podporu spoločensky prospešných iniciatív.

Okrem toho spoločnosť podporila mnohé regionálne podujatia a športové kluby v rôznych oblastiach, od behu, cez hokej, futbal, korčuľovanie alebo basketbal až po vodné pólo alebo kanoistiku.

video
Energia pre prírodu

Ochrana prírody patrí medzi jednu z priorít spoločnosti Slovenské elektrárne. Rozvíjame dlhodobé partnerstvá s komunitami v okolí závodov, ale najviditeľnejšou je dlhodobá spolupráca so Správou TANAP, Klubom slovenských turistov, Asociáciou horských záchranárov a Horskou záchrannou službou. Najpopulárnejšou aktivitou ostal aj v roku 2015 monitoring rodinky orla krikľavého, ktorého verejnosť pozná ako Aničku. Na stránkach www.energiaprekrajinu.sk mohla verejnosť online sledovať jeho polohu na ceste do zimoviska a spať.

Významnou súčasťou spolupráce je pomoc pri záchrane ľudských životov v Tatrách, preto spoločnosť vybavila vysokohorské chaty automatickými externými defibrilátormi, ktoré slúžia na záchranu pacientov so srdcovou zástavou.

Spoločnosť tiež predstavila projekt zameraný na energetické úspory, ktorý začne realizovaním energetických auditov na Chate Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách.

Na životné prostredie sa zameriava aj projekt Ekoobec, v rámci ktorého spoločnosť Slovenské elektrárne v roku 2015 pomohla zrealizovať 40 energetických auditov budov v obciach a mestách na celom Slovensku. Audity identifikovali opatrenia na úsporu energií a navrhli aj technické riešenia na zníženie nákladov alebo zefektívnenie prevádzky.

video
Energia pre vzdelanie

Aj v roku 2015 odovzdali elektrárne študentom vysokých škôl Ceny Aurela Stodolu za najlepšie bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky, ktoré sú spojené aj s finančným ohodnotením. Okrem toho poskytujú Slovenské elektrárne vysokoškolským študentom technických škôl motivačné štipendiá, ktorých hlavným cieľom je podpora rastu novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku. V akademickom roku 2015/2016 prejavilo záujem o štipendium 124 študentov, pričom spoločnosť udelila 25 štipendií.

Svoje vedomosti a skúsenosti dávajú k dispozícii študentom vysokých škôl aj naši špecialisti v rámci odborných konzultácií pre záverečné práce alebo vedeckú publikačnú činnosť.

V roku 2015 spoločnosť zrealizovala prvý, pilotný ročník Letnej školy energetiky, projektu zameraného na vysokoškolských študentov technických aj netechnických odborov, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí k štúdiu energetiky, väčšiemu záujmu o témy s energetikou spojené a podeliť sa s nimi o najnovšie informácie a trendy. Prvý ročník projektu sa konal pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu. Výberovým sitom prešlo 20 vynikajúcich študentov univerzít od Uralu po Veľkú Britániu, ktorí absolvovali bohatý program prednášok, odborných diskusií, workshopov a návštev závodov.

video

Aktivity stredoškolských študentov podporili Slovenské elektrárne prostredníctvom generálneho partnerstva podujatia Týždeň vedy a techniky, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Slovenské elektrárne dlhodobo podporujú neziskovú organizáciu Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), najmä podujatie Festival vedy a techniky, ktoré je najvýznamnejšou súťažnou prehliadkou stredoškolských vedeckých projektov na Slovensku. Víťazi Festivalu vedy a techniky sa majú možnosť zúčastniť na prestížnych zahraničných vedeckých festivaloch ako Intel ISEF alebo I-SWEEP a rozbehnúť tak svoju akademickú dráhu.

V spolupráci s AMAVET spoločnosť Slovenské elektrárne pripravila podujatia zamerané na popularizáciu vedy a techniky pod názvom Science Talks. V sérii prednášok na univerzitách v Bratislave, Žiline a Košiciach vystúpili poprední slovenskí vedci z Európskej organizácie pre jadrový výskum, známej aj pod skratkou CERN, prof. Karel Šafařík a doc. Peter Chochula.

Okrem tejto série zorganizovali Slovenské elektrárne a AMAVET podujatie Science Talks aj ako súčasť Festivalu vedy a techniky, na ktorom sa podelili o svoje skúsenosti s vedou úspešné mladé vedkyne ako Michaela Musilová, astrobiologička, ktorá sa podieľala sa na výskume pre NASA a Európsku vesmírnu agentúru (ESA) a bola súčasťou posádky „marsonautov“ počas simulovanej misie na Marťanskej púštnej výskumnej stanici v USA, alebo Kateřina Falk, ktorá sa venuje výskumu laserov, pôsobila v prestížnej vedeckej organizácii Národné laboratórium Los Alamos v USA a dnes pomáha vyvíjať experimenty pre najvýkonnejší laser sveta.

Pre všetkých študentov od základných, až po vysoké školy bolo po celý rok k dispozícii nové informačné centrum Energoland, ktoré si z Cannes Corporate Media & TV Awards v roku 2015 odnieslo cenu za najlepší 3D film.

video
Energoland
Energia pre život

Slovenské elektrárne podávajú pomocnú ruku aj sociálne znevýhodneným. V roku 2015 podporili projekt podprahovej nocľahárne DePaul Slovakia, resocializáciu bezdomovcov s Nota Bene, medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR, či občianske združenie VAGUS s kaviarňou zamestnávajúcou bezdomovcov.

Veľmi dôležitou iniciatívou bola aj podpora projektu svojpomocnej výstavby malých domčekov v rómskej osade Kojatice na východnom Slovensku, kde si vybrané rodiny s pomocou organizácie Člověk v tísni dostali možnosť sporiť, získať pôžičku a následne postaviť vlastné malé domčeky. Tie nahradili neslávne chatrče a umožnili rodinám viesť dôstojnejší život. Kľúčovým parametrom tohto projektu je sporenie a svojpomocnosť, ako dve základné podmienky, ktoré určili Slovenské elektrárne pred vstupom do projektu. Tento pilotný projekt ukazuje, že sociálne znevýhodnené rodiny sa dokážu vlastnou snahou a iniciatívou posunúť dopredu, čo zvyšuje šance na postupné zlepšenie života celých komunít.

Okrem toho spoločnosť podporila liečenie mladistvých drogovo závislých v Komunite Ľudovítov, podujatie Roma Spirit, ktoré oceňuje výnimočné príkladov dobrej praxe jednotlivcov, mimovládnych organizácií, firiem, obcí a iných subjektov, ktorí sa svojou každodennou prácou aktívne podieľajú na zlepšení kvality života, sociálnych podmienok a postavenia rómskej menšiny v našej spoločnosti. Slovenské elektrárne podporili viaceré ďalšie charitatívne a benefičné podujatia a organizácie ako Hodina deťom, Úsmev ako dar alebo Unicef.

video
Zamestnanci ako ambasádori filantropických projektov

Do rozhodovania o podpore verejnoprospešných projektov zapája spoločnosť aj svojich zamestnancov. V roku 2015 sa prostredníctvom programu „Ukážte sa v lepšom svetle“ zapojilo do dobrovoľníckych aktivít celkom až 387 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v 23 projektoch, pričom 8 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu v celkovej hodnote viac ako 23 620 eur.

Komunikácia s regiónmi

Proaktívna a transparentná komunikácia so zainteresovanou verejnosťou v regiónoch našich závodov je jedným z hlavných nástrojov spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární.

V regiónoch Jadrových elektrární Mochovce a Bohunice (EMO a EBO) existujú regionálne združenia miest a obcí a ich špecifické orgány pre komunikáciu s jadrovými prevádzkovateľmi – občianske informačné komisie. Ich poslaním je podporiť prenos informácií medzi závodmi a obyvateľstvom. Členovia OIK sa pravidelne stretávajú a vymieňajú informácie s riaditeľmi jadrových elektrární.

Tradičným nástrojom komunikácie s obyvateľstvom regiónov EMO a EBO je mesačník Atóm.sk, ktorý sa v náklade cez 7 300 ks distribuuje zdarma na všetky obecné a mestské úrady v 20-km pásme oboch elektrární.

Publikácie Slovenských elektrární

K dobrej informovanosti veľkou mierou prispievajú návštevy infocentier a exkurzie v elektrárňach. V roku 2015 nás navštívilo takmer 22 tis. návštevníkov. Z toho viac ako 15 tisíc bolo návštevníkov nového infocentra Energoland Mochovce.

Veľkú popularitu si v minulých rokoch získali regionálne podujatia pre verejnosť Otvorená elektráreň (Open Plant), v ktorých sa spája spoznávanie našich jadrových, vodných i tepelných elektrární s kultúrnymi a športovými zážitkami. V roku 2015 na tieto podujatia prišlo viac ako 5 tis. návštevníkov.