Riadenie a dohľad

Štruktúra akcionárov

Spoločnosť mala ku dňu 31. december 2015 dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je talianska spoločnosť Enel Produzione S. p. A. vlastniaca 66 % akcií. Minoritným akcionárom je Slovenská republika (SR), v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vlastniace 34 % akcií.

Skupina Enel Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Skupina Enel
30 krajín

na štyroch kontinentoch

1,9 mil.

kilometrov sietí

61 mil.

zákazníkov

69 000

zamestnancov

enel-map

Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo má sedem členov. Na čele predstavenstva je predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.

Funkcie predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva k 31. decembru 2015 zastávali:

Nicola Cotugno

Nicola Cotugno, predseda predstavenstva

Branislav Strýček

Branislav Strýček, podpredseda predstavenstva

Jaroslav Holubec

Jaroslav Holubec, člen predstavenstva

Jozef Zlatňanský

Jozef Zlatňanský, člen predstavenstva

Ľubomír Maxim

Ľubomír Maxim, člen predstavenstva

Viliam Kupec

Viliam Kupec, člen predstavenstva

Peter Hlbocký

Peter Hlbocký, člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti

Radovan Okenka

Roberto Antonio Enzo Deambrogio, predseda dozornej rady

Carlo Tamburi

Radovan Okenka, podpredseda dozornej rady

 • Peter Mihók, člen dozornej rady

 • Michal Korec, člen dozornej rady

 • Zdenek Turian, člen dozornej rady

 • Alda Paola Baldi, členka dozornej rady

 • Maurizio Rossetto, člen dozornej rady

 • Ján Topoľovský, člen dozornej rady

 • Eduard Metke, CSc., člen dozornej rady

 • Jozef Kubovič, člen dozornej rady

 • Ľudovít Hacaj, člen dozornej rady

 • Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia, členka dozornej rady

 • Alessandra Proietti Semproni, členka dozornej rady

 • Leonardo Zannella, člen dozornej rady

 • Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi, člen dozornej rady

Organizačná štruktúra

Úroveň 1

Úroveň 2

1 2
Nezávislé hodnotenie jadrovej bezpečnosti

Naším poslaním je identifikovať možnosti na zlepšenie vo výkonnosti jadrových elektrární, poskytovať nezávislé hodnotenia jadrovej bezpečnosti a vyjadrovať stanoviská k príčinám a prispievajúcim faktorom udalostí, ako aj podporovať dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti bezpečnosti prevádzky.

model

Činnosť Útvaru nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti – Nuclear Oversight (NOS) v roku 2015 spočívala najmä v preskúmaní funkčných a prierezových oblastí podľa výkonnostných cieľov a kritérií WANO (World Association of Nuclear Operators) v jadrových elektrárňach Bohunice a Mochovce, v identifikácii nedostatkov a oblastí na zlepšenie najmä v rámci dostavby 3. a 4. bloku Mochoviec, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť prevádzky v budúcnosti, a v spolupráci a účasti expertov NOS na nezávislých hodnoteniach jadrovej bezpečnosti vo svete – partnerské previerky WANO, OSART (Operational Safety Review Team). Na základe prevádzkových výsledkov, trendov kľúčových výkonnostných ukazovateľov a výsledkov previerok NOS skonštatoval, že prevádzka AE Bohunice a AE Mochovce bola v roku 2015 bezpečná a spoľahlivá

Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2015

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva SE (ISM) je základným pilierom stanovovania integrovanej politiky a hlavných cieľov organizácie, ako aj ich napĺňania účinným a efektívnym spôsobom. Zároveň zaručuje splnenie všetkých relevantných požiadaviek zainteresovaných strán, t.j. zákazníkov, vlastníkov, dodávateľov a aj vlastných zamestnancov.

model

V súlade s princípmi silnej kultúry bezpečnosti (podľa smernice WANO GL 2006-02), ISM poskytuje organizačnú štruktúru a smerovanie spoločnosti spôsobom, ktorý propaguje rozvoj kultúry bezpečnosti spolu s dosahovaním vysokých úrovní výkonov bezpečnosti. ISM definuje pracovné prostredie, v ktorom personál rieši bezpečnostné problémy bez zbytočného strachu z možného prenasledovania, zastrašovania, odvety alebo diskriminácie. Funkčnosť a efektívnosť ISM bola v roku 2015 preverená uznávanou akreditovanou nezávislou autoritou. Výsledkom toho je, že Slovenské elektrárne obhájili certifikáty podľa medzinárodných štandardov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a potvrdili orientáciu spoločnosti na integráciu a trvalé zlepšovanie sa.

iso9001 ISO 9001
iso14001 ISO 14001
iso18001 OHSAS 18001

Kvalita

Jedným z nosných pilierov ISM je systém manažérstva kvality (SMK).

Účinnosť a efektívnosť ISM bola v roku 2015 preverená prostredníctvom 14 integrovaných auditov ISM koordinovaných s ostatnými nástrojmi spätnej väzby (napr. hodnotenia Útvaru nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti, samohodnotenia, atď.) a zrealizovaných na riaditeľstve a vo všetkých závodoch spoločnosti. Zistenia sú priebežne využívané pre trvalé zlepšovanie ISM prostredníctvom definovaných nápravných a preventívnych opatrení.

Čítať ďalej