Rast

Dostavba Jadrovej elektrárne Mochovce

Celkové investičné náklady na výstavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (MO34) boli schválené na úrovni 4,6 mld. eur, z čoho bolo k 31. decembru 2015 preinvestovaných 3,503 mil. eur. Je to najväčšia investícia v súkromnom sektore na Slovensku, ktorá po dokončení pokryje až 26 % spotreby elektriny na Slovensku.

Celkový počet človekohodín odpracovaných na projekte v roku 2015 prekročil 12,5 milióna, pričom najvyšší počet pracovníkov zapojených do stavby priamo či nepriamo dosiahol 6 890. Celkovo bolo od začiatku projektu odpracovaných približne 50,1 milióna hodín (od novembra 2008 do konca decembra 2015).

Projektový tím tvorilo vyše 800 expertov zo Slovenských elektrární, dcérskej spoločnosti SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o., a Enelu ER. Na stavbe sa podieľalo asi 190 dodávateľov. Viac než 48% všetkých dodávateľských zmlúv je uzatvorených so slovenskými spoločnosťami.

video
Inovatívna technológia

Hrubý výkon k dátumu komerčnej prevádzky bude 2 x 471 MWe. Každý reaktor je navrhnutý na dosiahnutie výkonu 530 MWe. Reaktor je moderovaný a chladený tlakovou vodou. Využíva sa technológia VVER 440-213. Technológia MO34 bola modernizovaná na reaktory generácie III, čo znamená:

  • evolučný dizajn vytvorený na základe osvedčených technológií so zvýšením bezpečnosti,

  • základné bezpečnostné charakteristiky: nízka hustota vývinu energie a vysoký tepelný výkon primárneho okruhu,

  • vyššia dostupnosť a efektívnosť: zlepšený harmonogram údržby a výpadkov.

Najvýznamnejšie udalosti a míľniky v 2015

Ku koncu roka 2015 dosiahol celkový stav dokončenia 3. bloku úroveň 90,5% a 4. bloku úroveň 72,2%. Tempo stavebných prác na 3. bloku v roku 2015 výrazne akcelerovalo až na priemernú úroveň 2% mesačne. Po dokončení stavebných prác na 3. bloku sa disponibilné kapacity presunú na práce na 4. blok.

Najdôležitejším míľnikom roku 2015 bolo oživenie hlavnej blokovej dozorne 3. bloku. Bolo úspešne privedené elektrické napájanie pre riadiace systémy z externých elektrických vedení prostredníctvom stredne a nízkonapätových rozvodní. Jednotlivé systémy budú postupne pripájané k blokovej dozorni, odkiaľ bude riadené ich testovanie a uvádzanie do prevádzky.

video

V reaktorovej sále 3. bloku boli dosiahnuté podmienky čistej montáže s cieľom vykonať montáž vnútroreaktorových častí. Hlavné zariadenia, ktoré boli zapojené do prvej fázy čistej montáže boli tlaková nádoba reaktora, šachta reaktora, dno šachty reaktora, kôš aktívnej zóny, blok ochranných rúr a horný blok reaktora.

Ťahanie káblov na 3. bloku sa významne zrýchlilo, v konvenčnej časti dosiahlo úroveň dokončenia na 73%. Na 4. bloku bolo dokončené betónovanie postamentu reaktora. Postament je stavebná konštrukcia, ktorá tvorí vrchnú časť kontajnmentu okolo reaktora. Je takmer 10 metrov vysoká a tvorí ju približne 1000 kubických metrov betónu.

Na simulátore MO34 úspešne absolvovali licenčné skúšky zmenoví inžinieri, vedúci reaktorových blokov, operátori primárneho a operátori sekunárneho okruhu.

Mochovce poster

Projekty jadrovej energetiky

Projekty vyplývajúce z európskych záťažových skúšok

Na základe výsledkov záťažových testov z roku 2011 po havárii jadrovej elektrárne vo Fukušime a odporúčaní Skupiny európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) bol spracovaný Akčný plán opatrení, ktorého finálna verzia bola odovzdaná Úradu jadrového dozoru SR v decembri 2012. Úrad priebežne kontroluje vecné a časové plnenie jednotlivých opatrení Akčného plánu formou inšpekcií.

Opatrenia zahŕňajú aj veľmi komplexné projekty, ako Program pre zmierňovanie následkov ťažkých havárií (SAM – Severe Accident Management), ktorých realizácia bola po udalosti vo Fukušime urýchlená a sú už zrealizované na oboch elektrárňach. K týmto projektom patrí napríklad inštalácia autokatalytických rekombinátorov pre redukciu vodíka, nové systémy pre zabezpečenie dodatočných zdrojov chladiva a zvýšenie spoľahlivosti odvodu tepla, zvýšenie spoľahlivosti elektrického napájania dôležitých spotrebičov inštalovaním nových zdrojov napájania ako sú dieselgenerátory 6 kV a mobilné dieselgenerátory 0,4 kV spolu s potrebnými elektrickými zariadeniami. Ďalšími projektmi v EMO1,2 sú zvyšovanie seizmickej odolnosti EMO1,2 a nové opatrenia zamerané hlavne na zabezpečenie kritických bezpečnostných funkcií elektrární diverzifikovanými zdrojmi v podmienkach extrémnych externých udalostí.

Analyzovala sa odolnosť jadrových elektrární voči extrémnym meteorologickým vplyvom s pravdepodobnosťou výskytu vyššou ako 10-4. V súvislosti s plnením špecifických opatrení Akčného plánu sú činnosti zamerané aj na vývoj pokročilých podporných nástrojov na zvládanie prípadných havárii (Accident Management), ako aj na aktualizáciu návodov na riadenie ťažkých havárii a ich integráciu s dokumentáciou pre riadenie závažných udalostí s cieľom naplniť aktualizované požiadavky WENRA a WANO.

Do konca roku 2015 bolo v elektrárňach Bohunice z osemnástich vyšpecifikovaných projektov sedem zrealizovaných, päť projektov je pripravených na komplexnú realizáciu počas generálnej opravy v roku 2016 a zvyšných šesť projektov je v pokročilom štádiu obstarávania, alebo prípravy projektovej dokumentácie.

V elektrárňach Mochovce bolo z dvadsaťdva vyšpecifikovaných projektov osem zrealizovaných, štyri projekty sú pripravené na komplexnú realizáciu počas generálnej opravy v roku 2016 a zvyšných desať projektov je v pokročilom štádiu obstarávania alebo prípravy projektovej dokumentácie.

Jadrové elektrárne Bohunice V2

V roku 2015 pokračovali práce na projektoch podľa investičného plánu elektrárne, cieľom ktorých je umožniť ďalšiu bezpečnú, ekologickú a efektívnu výrobu elektrickej energie a tepla.

V súlade s výsledkami periodického hodnotenia prevádzky jadrového zariadenia po dosiahnutí projektovej životnosti, bola v plnej miere rozvinutá príprava a realizácia projektov, ktoré vyplynuli z programu zameraného na dlhodobú prevádzku elektrárne.

Medzi najvýznamnejšie projekty patrí projekt výmeny a revitalizácie potrubí technickej vody dôležitej, kde bola kompletne zabezpečená projektová a legislatívna príprava a bola zahájená realizácia tých častí projektu, ktoré je možné realizovať mimo pravidelnej generálnej opravy. Dokončenie tohto projektu je plánované počas spoločnej odstávky oboch blokov JE-V2 v roku 2016.

Bola zabezpečená projektová a legislatívna príprava pre projekt výmeny systému ochrán reaktora a výmenu kabeláže havarijných a riadiacich kaziet na oboch blokoch JE V2, realizácia ktorých bude uskutočnená počas spojenej generálnej opravy blokov v roku 2016.

V roku 2015 pokračovala realizácia projektov, vyplývajúcich z rozdelenia elektrární V1 a V2 a s tým súvisiacej potreby dobudovať samostatné systémy pre jadrovú elektráreň V2.

Do užívania boli odovzdané priestory pre dodávateľov, plocha pre dodávateľské skladovacie priestory a bol ukončený a prevzatý objekt nového odpadového hospodárstva.

Do finálnej fázy sa dostala aj výstavba novej haly skladového hospodárstva údržby, vrátane skladu chemikálií, ktorej dokončenie sa predpokladá v roku 2016. Ďalej pokračovali projekty zabezpečujúce nový systém rezervného napájania elektrárne, ktorých projektová a legislatívna príprava bola ukončená v roku 2015 a bola zahájená realizácia novej 110 kV rozvodne v areáli jadrovej elektrárne V2, inštalácia novej linky 110 kV a tiež technológie na zapojenie nového rezervného transformátora.

Na zabezpečenie dostatočnej účinnosti chladiacich veží v nepriaznivých zimných podmienkach bola ukončená realizácia rekonštrukcie systému zimného obstreku poslednej chladiacej veže.

Jadrové elektrárne Mochovce 1 a 2

Hlavné investície do prevádzkovaných blokov boli v roku 2015 smerované na pokračovanie aktivít zameraných na zvýšenie jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej disponibility a spoľahlivosti blokov.

V rámci programu zmierňovania následkov prípadných ťažkých havárií (SAM) boli zrealizované projekty na doplnenie systémov odtlakovania primárneho okruhu, rušenia vákua v hermetickej zóne, núdzového zdroja chladiva a núdzového zdroja elektrickej energie, systému merania a regulácie a systému dlhodobého odvodu tepla z hermetickej zóny primárneho okruhu.

V oblasti minimalizácie tvorby kvapalných rádioaktívnych odpadov bola ukončená projektová príprava projektu na spracovanie rádioaktívnych koncentrátov, ktorého realizácia je plánovaná v ďalšom období.

V oblasti eliminácie externých rizík pokračoval projekt seizmického zodolnenia objektov a systémov, na zvýšenú hodnotu seizmickej záťaže. V roku 2015 boli ukončené stavebné úpravy a seizmické zodolnenie požiarnej stanice a jej rozšírenie na uloženie mobilných zdrojov chladiva a mobilných dieselgenerátorov.

Počas plánovaných odstávok blokov a čiastočne aj mimo odstávok pokračovali projekty výmeny automatík dieselgenerátorov a projekty výmeny úsekových rozvádzačov 0,4 kV ďalšími etapami .

V oblasti zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a disponibility zdrojov, bola vykonaná výmena separátorov vlhkosti pary a prehrievačov pary turbogenerátora TG 12 a modernizácia systému spaľovania vodíka.

Projekty klasickej energetiky

Tepelné elektrárne Nováky

Najvýznamnejšou investičnou akciou realizovanou v elektrárni Nováky v roku 2015 bola modernizácia blokov 1 a 2 ENO B. Cieľom projektu bolo splnenie nových európskych ekologických limitov platných od roku 2016.

Na zníženie pôvodných limitov oxidov dusíka zo 400 mg/m3 na nové limity 200 mg/m3 bola aplikovaná selektívna ne-katalická redukčná metóda (SNCR), boli inštalované nové nízko emisné horáky, a vybudované nové línie recirkulácie spalín. Na zníženie množstva tuhých znečisťujúcich látok z 50 mg/m3 na 20 mg/m3, boli vymenené elektrostatické odlučovače popolčeka zo spalín. Na zníženie pôvodných limitov oxidov síry zo 400 mg/m3, na nové limity 200 mg/m3 bola zrekonštruovaná technológia odsírenia, vrátane výmeny riadiaceho systému. Na oboch blokoch bolo nainštalované nové meranie emisií.

Odstávka 1. bloku bola využitá na generálnu opravu turbíny TG1 a na výmenu statorového vinutia generátora.

V roku 2015 bola ukončená realizácia projektu Rekonštrukcia 110 kV rozvodne, jeho zrealizovaním sa vytvorili technické podmienky a predpoklady pre pokračovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 110 kV rozvodní a zariadení v ENO a možnosť zmeny konfigurácie zapojenia a prevádzkovania rozvodní VVN s cieľom maximálneho pokrytia vlastnej spotreby elektrickej energie z výrobných kapacít blokov 1, 2 ENO B.

Na zabezpečenie rovnomernej dodávky uhlia v zimnom období bol úspešne ukončený projekt rekonštrukcie rozmrazovacích tunelov, ktorý nahradil pôvodný systém rozmrazovania paliva novým spôsobom, využívajúcim technológiu ohrevu infražiaričmi, ktoré vykazujú najvyššiu účinnosť a tým aj najvyššiu efektívnosť rozmrazovania uhlia.

Keďže kvôli neplneniu emisných limitov bola koncom roku 2015 ukončená prevádzka blokov 3 a 4 ENO B, bol vybudovaný nový záložný nábehový zdroj tepla, ktorého cieľom je umožniť nábeh aspoň jedného z troch zostávajúcich blokov v elektrárni, zo studeného stavu a tým obnoviť výrobu tepla a elektrickej energie v závode.

Tepelné elektrárne Vojany

V elektrárňach Vojany sa v roku 2015 sústredili na optimalizáciu vlastnej spotreby elektrárne. Súhrnom realizovaných technických opatrení bolo zvýšenie účinnosti elektrárne oproti roku 2014 o dve desatiny percenta na hodnotu 29,51%.

Za účelom zlepšenia hospodárenia závodu EVO sa v auguste uskutočnil úspešný test spoluspaľovania biologicky rozložiteľného odpadu. Skúšky spoluspaľovania preukázali schopnosť fluidných kotlov spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu. Otestovalo sa vytvorenie homogénnej zmesi biologicky rozložiteľného odpadu a drevnej štiepky a doprava tejto zmesi do zásobníkov surového paliva a do kotla. Skúška preukázala, že pri použití tejto zmesi boli dodržané emisné limity, účinnosť kotla a aj plnenie podporných služieb.

V decembri sa realizoval dôležitý projekt rozšírenia regulačného rozsahu bloku B5 z pôvodných 50-110 MW na 40-110 MW pri zachovaní schopnosti poskytovania podporných služieb primárnej a sekundárnej regulácie výkonu.

Vodné elektrárne

Úvod roka 2015 bol pre závod Vodné elektrárne veľmi náročný. Závod musel zabezpečiť všetky činnosti spojené s odčlenením vodnej elektrárne Gabčíkovo z portfólia Slovenských elektrární. Následne prebehla optimalizácia organizačného usporiadania závodu. Vytvorené boli dve prevádzkarne. Prevádzka Váh zabezpečuje prevádzku a údržbu vodných elektrární umiestnených najmä na rieke Váh a prevádzka PVE, ktorá zabezpečuje prevádzku a údržbu na prečerpávacích vodných elektrárňach.

V roku 2015 bola úspešne zrealizovaná rozšírená bežná oprava TG2 na vodnej elektrárni Lipovec a začali sa rozšírené bežné opravy na MVE Ružín II. a na TG 2 na VE Nosice, ktorých ukončenie je naplánované v roku 2016.

Na závode Vodné elektrárne sa pokračovalo v projekte výmeny blokových transformátorov a v projekte zavedenia jednotného prístupového systému. V závere roka prebehla úspešná certifikácia podpornej služby na štart z tmy pre PVE Čierny Váh.

Čítať ďalej