Naši ľudia

S cieľom zefektívnenia procesov ľudských zdrojov, sme v roku 2015 outsourcovali spracovanie personálnej administratívy.

Najväčší dôraz pri výbere nových zamestnancov v roku 2015 bol opätovne kladený na nábor zamestnancov pre projekt dostavby 3. a 4. bloku Jadrových elektrární v Mochovciach. Pre projekt bolo prijatých celkovo 33 nových zamestnancov prevažne technického odborného zamerania, ktorí sa tak pripojili k medzinárodnému tímu odborníkov. Významnou mierou sa na externých náboroch podieľali aj jednotlivé lokality a riaditeľstvo spoločnosti, kde prebiehal výber odborníkov a špecialistov na rôzne technické, ale aj ekonomické a administratívne pozície. V roku 2015 Slovenské elektrárne celkovo prijali 119 zamestnancov.

Počet zamestnancov po lokalitách

Naša spoločnosť zamestnávala ku koncu roka 3800 zamestnancov.

Veková štruktúra zamestnancov

Priemerný vek zamestnancov v roku 2015 bol 45,96. Priemerný počet odpracovaných rokov bol 19,76, čo reflektuje vysokú odbornosť a kvalifikovanosť nášho personálu.

Štruktúra seniority
Štruktúra vzdelania
Celková fluktuácia

Celková fluktuácia sa pohybovala na úrovni 10,42%, pričom miera dobrovoľnej fluktuácie v našej spoločnosti je dlhoročne na veľmi nízkej úrovni 1,17%. Celkovo zo spoločnosti odišlo v minulom roku 408 zamestnancov.

Štruktúra dôvodov skončenia pracovného pomeru v spoločnosti
Vývoj priemernej mzdy v spoločnosti v období rokov 2013 – 2015

Vývoj priemernej mzdy má medziročne stúpajúcu tendenciu, pričom priemerná mzda v spoločnosti v roku 2015 bola 1828,45 eur čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast o 3,38 %.

Starostlivosť o zamestnancov – People Care

Do celkového odmeňovania zamestnancov neodmysliteľne patria aj benefity a nadštandardné zamestnanecké výhody, ktoré im poskytujeme. Zamestnanecké výhody majú formu rôznych príplatkov, kompenzácií, zvýhodnení a odmien, ktoré sú nad rámec Zákonníka práce. Zamestnancom poskytujeme zvýšené odstupné a odchodné, 5 dní dovolenky navyše a tiež v prípade dosiahnutia pozitívneho hospodárskeho výsledku vyplácame podiely na zisku.

Naša spoločnosť prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % zo zúčtovanej hrubej mzdy zamestnanca a zároveň každý zo zamestnancov dostáva jednorazový ročný príspevok vo výške 275 EUR.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

V roku 2015 sa v SE pokračovalo v naštartovanom tréningovom projekte Riadenie zmeny a tímová spolupráca, ktorého sa zúčastnilo 491 zamestnancov. Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť organizácie prípravou všetkých riadiacich pracovníkov v spoločnosti na efektívne iniciovanie a implementovanie zmien. Tento projekt je odpoveďou na prieskum klímy zamestnancov a na chuť zvyšovať efektivitu spoločnosti vo všetkých oblastiach.

V priebehu uplynulého roka sme sa zamerali aj na rozvoj manažérskych kompetencií vedúcich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili hodnotiacich a rozvojových centier. Zámerom bolo zhodnotiť manažérsky potenciál každého účastníka, ktorý má následne pomôcť pri rozhodovaní o kariérnom postupe daných zamestnancov a pri plánovaní ich ďalšieho vzdelávania a rozvoja.

Novovymenovaní vedúci zamestnanci sa zúčastnili kurzu Akadémia lídrov (Lead with Passion) zameraného na komunikáciu očakávaní spoločnosti, nových zodpovedností a s cieľom poskytnúť novým vedúcim zamestnancom informácie a nástroje nevyhnutné pre efektívnu výkonnosť v ich novej roli.

Celkovo sme v roku 2015 odškolili 31 586 človekohodín v rámci manažérskej prípravy a kurzov mäkkých zručností.

Príprava personálu jadrových elektrární

V oblasti získania a udržania odbornej spôsobilosti sme sa v jadrových elektrárňach (JE) sústredili predovšetkým na zabezpečenie povinnej odbornej prípravy zamestnancov. Bolo vykonaných päť typov odborných praktických výcvikov pre interných zamestnancov a dva typy pre dodávateľov. Ich cieľom bol nácvik vykonávania pracovných činností s použitím nástrojov na prevenciu ľudských chýb. Tieto výcviky absolvovalo spolu takmer 2 400 zamestnancov, čo predstavovalo 16 276 človekohodín školenia.

V rámci sústavného zvyšovania bezpečnosti prevádzky blokov jadrových elektrární sme tento rok v lokalite Mochovce pokračovali v realizácií školení Riadenie ťažkých havárií. Školenie bolo rozčlenené do troch úrovní v závislosti na potrebe hĺbky pochopenia uvedenej problematiky a absolvovalo ho 672 zamestnancov, čo predstavuje 9 096 človekohodín. Problematika riadenia ťažkých havárií bola následne zaradená do prípravy personálu a všetky potrebné informácie vychádzajúce zo zmien realizovaných na oboch JE v rámci preventívnych opatrení po havárii elektrárne vo Fukušime sa dozvedia i všetci novoprijatí zamestnanci JE.

video

Pre špecifické cieľové skupiny v rámci jadrových elektrární – Operatívno-technický personál blokových dozorní boli opätovane zorganizované outdoorové tréningy na posilnenie vybraných mäkkých kompetencií. V roku 2015 sme sa zamerali na rozvoj tímovej spolupráce a budovanie dôvery s cieľom posilnenia otvorenej komunikácie, dávania a prijímania spätnej väzby ako prostriedku pre budovanie dôvery v tíme.

V lokalite Bohunice sme outdoorové tréningy realizovali aj pre členov Organizácie havarijnej odozvy, ktoré boli zamerané na nácvik schopností rozhodovať sa v neštandardných situáciách a riadenie ľudí v kritických situáciách. Ich cieľom bolo posilniť tímovú spoluprácu, synergiu a dôveru v tíme, ako aj priblížiť účastníkom mechanizmus vzniku stresu a naučiť ich technikám na jeho zvládanie.

Aj v roku 2015 sme pokračovali v realizácii projektu Najlepšej praxe v tréningu, ktorého hlavným cieľom je implementácia metodiky pre prípravu personálu JE „Systematický prístup k tréningu“ (SAT).

Projektový tím ukončil analýzy pracovných činností zamestnancov údržby JE a s ich odbornou podporou vytvoril 4 školiace programy. Výsledkom bola realizácia nových periodických výcvikov pre vybranú skupinu zamestnancov údržby. V súčasnosti sa tím venuje tvorbe ďalších školiacich materiálov pre výcvik na pracovnom mieste a profesijnú prípravu. Rovnaký postup implementácie SAT sa rozbehol aj pre zamestnancov inžinieringu.

Príprava personálu klasických elektrární

Úsek prevádzky klasických elektrární prešiel v uplynulom roku niekoľkými organizačnými zmenami. V dôsledku zmien prioritou pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy zostáva udržanie, zvyšovanie a zabezpečenie náležitej odbornej spôsobilosti personálu pre zachovanie plynulej, kvalitnej a hlavne bezpečnej prevádzky. Spolu 3 500 účastníkov absolvovalo vyše 17 tisíc školiacich človekohodín, predovšetkým odbornej prípravy. Rovnako sa zúčastnili odborných seminárov a konferencií s cieľom získať a implementovať nadobudnuté informácie do každodennej praxe. Naďalej sme sa venovali oblasti plánovania nástupníctva a riadenia vedomostí, ktorá sa stala v podmienkach klasických elektrární kľúčovou. V roku 2015 zamestnanci SE absolvovali celkom 251 131 človekohodín vzdelávacích aktivít.

Spolupráca s univerzitami

Spolupráca s univerzitami pokračovala na vysokej úrovni aj v roku 2015. Slovenské elektrárne udelili Ceny Aurela Stodolu za najlepšie záverečné práce a štipendiá študentom študujúcim technické smery alebo odbory s uplatnením sa v energetike. Hlavným cieľom je podpora rastu novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku. Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa v roku 2015 zapojilo 32 študentov so svojimi záverečnými a ŠVOČ prácami z oblasti energetiky. Tie posudzovala odborná komisia zložená z profesorov zo slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární, ktorí ocenili ôsmich študentov. V akademickom roku 2015/2016 prejavilo záujem o štipendium 124 študentov, udelených bolo 25 štipendií. Slovenské elektrárne tak celkovo rozdali štipendiá v hodnote 33 250 eur a celkovou sumou 7 900 eur ocenili práce, ktoré získali Cenu Aurela Stodolu.

video
Cena Aurela Stodolu Štipendiá
Čítať ďalej