Inovácie

Veda a výskum

Z titulu vedúcej spoločnosti v oblasti jadrového priemyslu a jedinej spoločnosti prevádzkujúcej jadrové reaktory na Slovensku sa výskum Slovenských elektrární zameriava najmä na aktivity súvisiace s podporou zvyšovania jadrovej bezpečnosti, podporou projektu dostavby 3. a 4. bloku Jadrových elektrární Mochovce (MO34), zlepšovaním prevádzkových parametrov a hodnotením životnosti hlavných komponentov jadrových elektrární (JE). Ďalšími oblasťami záujmu sú bezpečnostné aspekty pri prevádzkovaní JE, udržiavanie spoľahlivosti systémov, komponentov a konštrukcií, inteligentné diagnostické systémy a skladovanie či prepravovanie použitého paliva na ďalšie použitie, v nemalej miere aj ochrana životného prostredia.

Prevádzková prax si neustále vyžaduje nové riešenia, materiály a postupy, ktoré Slovenské elektrárne riešia formou aplikovanej vedy a výskumu. Do riešení sú zapojení aj ďalší partneri najmä slovenské technické univerzity či Slovenská akadémia vied (SAV). Slovenské elektrárne takto zároveň nepriamo podporujú vedu a výskum na Slovensku. V roku 2015 vynaložila spoločnosť na rôzne projekty v oblasti vedy a výskumu takmer 3 mil. eur.

Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. (CVV), ako 100% dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, z roka na rok zvyšuje svoje kompetencie a je schopná riešiť projekty inovácií aj vlastnými odbornými kapacitami.

V spolupráci so SAV, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a ďalšími partnermi bolo zriadené Národné kompetenčné centrum zamerané na nové materiály, progresívne technológie a energetiku. V roku 2015 nebola na potenciálne využívanie európskych štrukturálnych fondov vydaná žiadna vhodná výzva, preto sme žiadny nový projekt tohto typu nezačínali.

Slovenské elektrárne majú od roku 2015 spoločné vedecké laboratóriá v areáli SAV v Bratislave na Dúbravskej ceste, čo umožňuje denný kontakt s vedecko-výskumnou obcou.

Vysoké ambície Spoločnosti v oblasti vedy a výskumu smerujú k hlbšej spolupráci na medzinárodnej úrovni (Halden reactor project, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform SNETP, Európske nukleárne centrum pre technické inšpekcie ENIQ). Spoločným cieľom týchto medzinárodných projektov je spojiť finančné a personálne možnosti na riešenie projektov, presahujúcich národné hranice, zapojenie slovenských vedcov do medzinárodných tímov, ako aj získanie zahraničných odborníkov pre projekty realizované na Slovensku.

Vodné elektrárne

Efektívne využívanie hydroenergetického potenciálu a kontinuálny rozvoj nových projektov malých vodných elektrárni (MVE) je aj naďalej prioritou SE. V roku 2015 sme zaznamenali významný pokrok v príprave projektov MVE v lokalitách Vojany a Švedlár. Napredovala aj spolupráca so spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP), ktorej cieľom je komplexná rekonštrukcia jednej z najstarších vodných elektrární na Slovensku v Rakovci.

Ďalšie obnoviteľné zdroje

Spoločnosť úspešne pokračovala v projekte spoluspaľovania biomasy v elektrárňach Vojany (EVO) aj Nováky (ENO). V auguste 2015 v elektrárňach Vojany úspešne prebehla spaľovacia skúška spoluspaľovania biologicky rozložiteľného odpadu. Fermentovaná zmes čistiarenských kalov a drevnej štiepky je alternatívnym ekologickým palivom, ktoré môže byť prostriedkom zvýšenia ekologického príspevku EVO a zároveň zvýšenia efektivity prevádzky. Úspešné spaľovacie skúšky overili možnosť spoluspaľovania rozložiteľného odpadu na úrovni až 29%. Nadväzne bola na konci roka 2015 vykonaná certifikácia podporných služieb poskytovaných EVO aj so spoluspaľovaním rozložiteľného odpadu.

V elektrárňach Nováky v roku 2015 pokračovala ekologická kombinovaná výroba elektriny a tepla formou spoluspaľovania biomasy z lokálnych zdrojov a domáceho hnedého uhlia. Podiel spoluspaľovania biomasy vo fluidnom kotle FK1 v ENO A predstavoval cca 5%, čo umožnilo ročnú úsporu 12 tisíc ton emisií CO2.

Vodné elektrárne Spoluspaľovanie biomasy

Energetické služby

Byť inovatívnou a udržateľnou spoločnosťou je jeden z hlavných cieľov Slovenských elektrární, preto spoločnosť úspešne rozširuje svoje aktivity o dodávku energetických služieb pre podniky, samosprávy a ďalších klientov verejného aj súkromného sektora. Cieľom spoločnosti je ponúkať klientom spoľahlivé a kvalitné služby v oblasti energetickej efektívnosti, navrhovať a realizovať úsporné opatrenia formou energetických služieb so zárukou úspor a ďalšími formami.

video

V roku 2015 Slovenské elektrárne cez svoje dcérske spoločnosti pokračovali v rozširovaní počtu koncových zákazníkov, ktorým dodali elektrinu v celkovom objeme takmer 6 TWh a plyn v celkovom objeme 0,2 TWh. SE Predaj, s.r.o., výrazne prispela k upevneniu svojej pozície na trhu a je na štvrtom mieste medzi dodávateľmi elektriny na Slovensku. Svojim klientom dodala elektrinu v objeme viac ako 3 TWh. Predaj v Českej republike a Poľsku sa realizuje cez pobočky v Prahe a vo Varšave. Priemyselní klienti s ročnou spotrebou prekračujúcou 1 GWh sú základom súčasného podnikania spoločnosti v tomto segmente.

Energetické služby s garanciou úspor
Čítať ďalej