Bezpečnosť a spoľahlivosť

Jadrová bezpečnosť

Základným prístupom pri využívaní jadrovej energie je neustále zlepšovanie procesov, organizácie činností, výcviku personálu a vykonávanie potrebných technických vylepšení.

V roku 2015 nebola zaznamenaná žiadna prevádzková udalosť hodnotená podľa medzinárodnej stupnice hodnotenia jadrových udalostí (INES) stupňom 1, teda ako udalosť s nízkym potenciálnym dopadom na bezpečnosť.

Jadrová elektráreň
2010
2011
2012
2013
2014
2015
V2 Jaslovské Bohunice
0
0
1
0
0
0
Mochovce 1 a 2
1
0
0
0
0
0

V roku 2015 nebola zaznamenaná žiadna prevádzková udalosť spojená s automatickým odstavením reaktora pôsobením AO1 automatickej ochrany 1.

Radiačná ochrana

Spoločnosť napĺňa požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany ľudí a životného prostredia pred ožiarením a pred jeho účinkami, vrátane prostriedkov na dosiahnutie radiačnej ochrany.

Princíp ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak nízko, ako je rozumne dosiahnuteľné) ako základný princíp radiačnej ochrany je aplikovaný na riadenie osobných dávok personálu a dodávateľov, tvorbu rádioaktívnych odpadov a uvoľňovanie rádioaktívnych látok do životného prostredia. Osobné dávky pracovníkov JE a dodávateľov sú hlboko pod limitmi ožiarenia. V zmysle legislatívy sú povolené len tie činnosti vedúce k radiačnému ožiareniu pracovníkov alebo obyvateľov, ktoré sú odôvodnené. V oblasti radiačnej ochrany sú v spoločnosti dlhodobo dosahované výborné výsledky.

Ako vidieť z nasledujúcej tabuľky, kolektívna efektívna dávka ionizujúceho žiarenia personálu elektrární a dodávateľov je na veľmi nízkej úrovni a slovenské bloky patria do najlepšej desatiny prevádzkovateľov tlakovodných reaktorov vo svete.

Priemerná kolektívna efektívna dávka na reaktorový blok (v man mSv)

Ani v jednom prípade nedošlo v minulom roku k prekročeniu limitov individuálnych dávok personálu. Nevyskytla sa žiadna radiačná nehoda ani havária. Aktivity plynných a kvapalných výpustí do životného prostredia boli taktiež nízke a v medziach stanovených smerných hodnôt. Z hľadiska ochrany obyvateľstva to znamená, že maximálne hodnoty vypočítaných individuálnych efektívnych dávok dosahujú rádovo desatiny mikrosieverta. To je zanedbateľné v porovnaní so základným ročným rádiologickým limitom ožiarenia pre jednotlivca z radov obyvateľstva spôsobeného prevádzkou JE. Limit stanovený rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR je 50 mikrosievertov za rok.

Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2015
Radiation protection
0,000001 μSv

Maximálne hodnoty vypočítaných individuálnych efektívnych dávok
dosahujú rádovo desatiny mikrosieverta.

Radiation protection
1,500 μSv

Stredná dávka z ožiarenia pri lekárskych aplikáciách

10 μSv

Tri hodiny letu lietadlom v 10 km výškeSystém manažérstva bezpečnosti

Hodnotenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vývoja pracovnej úrazovosti je v Slovenských elektrárňach vykonávané v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, STN OHSAS 18001:2009 a v súlade s internými predpismi spoločnosti. V roku 2015 bol zaznamenaný u zamestnancov Slovenských elektrární jeden registrovaný pracovný úraz. V roku 2015 bol zaznamenaný u zamestnancov našich dodávateľov jeden smrteľný pracovný úraz.

Registrované pracovné úrazy zamestnancov Slovenských elektrární

* závažné úrazy podľa hodnotenia spoločnosti Enel (nad 30 dní PN)

Vymeškané kalendárne dni v dôsledku pracovných úrazov zamestnancov SE poklesli v roku 2015 v porovnaní s rokom 2011 o 77 %.

Evidované pracovné úrazy
Úrazová početnosť (FR)* a úrazová závažnosť (SI)** u zamestnancov SE

* Index početnosti (Frequency Rate, FR): Počet pracovných úrazov, ktoré sa vyskytli a boli zaznamenané, okrem úrazov, ktoré vznikli cestou do/z práce, vztiahnutý na milión odpracovaných hodín: FR = (počet úrazov/odpracované hodiny) x 106

** Index závažnosti (Severity Index, SI): Počet zameškaných pracovných dní spôsobených pracovnými úrazmi, ktoré sa vyskytli a boli zaznamenané, okrem úrazov, ktoré vznikli cestou do/z práce, vzťahujúci sa na tisíc odpracovaných hodín: SI = (počet zameškaných dní / odpracované hodiny) x 103

U zamestnancov spoločnosti bolo vykonaných 5074 kontrol a nájdených 3811 nedostatkov, u dodávateľov bolo vykonaných 8 519 kontrol a nájdených 11 646 nedostatkov. Štátny odborný dozor vykonal v roku 2015 na pracoviskách Slovenských elektrární celkovo 22 kontrol, pri ktorých bolo zistených celkovo 61 nedostatkov.

Medzi hlavné iniciatívy v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi (OPP) patrili:
  • tréningy a školenia zamestnancov (kurz defenzívnej jazdy vodičov služobných vozidiel, kurz bezpečnej jazdy na cvičisku, školenia vedúcich prác, školenie a výcvik hasičov pre činnosti po páde dopravného lietadla),

  • vykonanie analýzy režimových opatrení zabezpečujúcich ochranu zamestnancov na odlúčených pracoviskách a zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,

  • pokračovanie v nahrádzaní necertifikovaného náradia,

  • vytvorenie nových miest prvej pomoci v prevádzkových objektoch jadrových elektrární (vrátane resuscitačných zariadení),

  • vykonanie analýzy obrábacích strojov na závodoch z hľadiska ochrany pred rotujúcimi časťami

  • zabezpečenie posilnenia kontrolnej činnosti počas generálnej odstávky v Elektrárňach Nováky a odstávky v AE Mochovce prostredníctvom odborných zamestnancov z útvarov bezpečnosti z ostatných lokalít Slovenských elektrární.

V roku 2015 sme preinvestovali celkovo 4 369 798 eur na zvýšenie bezpečnosti, napr. Preizolovanie spojovacích vedení a zemniaceho lana v 400kV a 110kV rozvodniach v AE Mochovce, Rekonštrukcia 110 kV rozvodní v Elektrárňach Nováky, sanácia azbestu v AE Mochovce.

Ochrana pred požiarmi

Hodnotenie stavu ochrany pred požiarmi je v Slovenských elektrárňach vykonávané v súlade s požiadavkami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, STN OHSAS 18001:2009 a v súlade s internými predpismi spoločnosti. V roku 2015 sa požiar v závodoch a objektoch Slovenských elektrární nevyskytol.

Počet požiarov

Vlastná kontrolná činnosť odborných útvarov v oblasti prevencie ochrany pred požiarmi bola vykonávaná v jednotlivých závodoch, aj na riaditeľstve v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2015 technikmi požiarnej ochrany. Bolo vykonaných 901 preventívnych protipožiarnych prehliadok a zistených 630 nedostatkov. Zo strany štátneho požiarneho dozoru boli v roku 2015 vykonané štyri komplexné protipožiarne kontroly. Bolo zistených jedenásť nedostatkov, ktoré boli odstránené v stanovených termínoch. Ďalej boli v závodoch SE vykonané dve tematické protipožiarne kontroly a dve protipožiarne kontroly zamerané na odstraňovanie zistených nedostatkov z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol.

Podniková bezpečnosť

Slovenské elektrárne kontinuálne venujú pozornosť problematike podnikovej bezpečnosti, ktorá je na úrovni procesov členená na oblasť informačnej bezpečnosti, fyzickej ochrany aktív, krízového riadenia a riadenia kontinuity činností.

Podpora vrcholového manažmentu spoločnosti v uvedených oblastiach je zabezpečovaná na úrovni Bezpečnostného výboru spoločnosti a Krízového štábu spoločnosti.

Všetky činnosti sú vykonávané tak, aby bola zabezpečená adekvátna úroveň ochrany chránených aktív spoločnosti voči identifikovaným bezpečnostným rizikám, a aby boli v súlade s bezpečnostnými záujmami a cieľmi Slovenskej republiky (SR).

Security management

Vnútorný kontrolný systém

Interný audit pomáha organizácii dosahovať jej ciele tým, že prináša systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov a správy a riadenia organizácie.

Na základe identifikovaných rizík a podnetov od manažmentu zostavuje útvar Interného auditu ročný plán auditov, ktorý zohľadňuje výsledky rizikovej analýzy, aktualizovanej na pravidelnej báze. Výstupom z interných auditov je záverečná správa, ktorá zahŕňa zoznam nápravných opatrení. V súlade so stanovenými termínmi sú vyhodnocované a predkladané manažmentu spoločnosti na mesačnej báze. V priebehu roka 2015 vykonal útvar Interného auditu desať plánovaných interných auditov.

Spoločnosť má zriadenú etickú linku, prostredníctvom ktorej boli útvaru Interného auditu doručené 4 podnety, poukazujúce na údajné porušenie etických princípov.

Čítať ďalej